กระเช้ายกคนที่ได้มาตรฐานควรเป็นอย่างไร

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง
ในการปฏิบัติหน้าที่บนที่สูงนั้น เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้มีการนำรถกระเช้ามาใช้งานเพื่อปฏิบัติหน้าที่บนที่สูงได้อย่างสะดวก ทำงานได้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานบนกระเช้านั้น ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้อยู่ จึงได้มีกฎ หรือข้อกำหนดในการใช้งานเพื่อความปลอดภัยออกมามากมาย ทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับรถกระเช้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดของตัวกระเช้ายกคนเอง ที่ก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีมากเช่นเดียวกัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระเช้ายกคน และอุปกรณ์สำหรับใช้งานบนกระเช้า มีด้วยกันดังนี้

1. รถที่จะนำมาติดกระเช้า
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ที่จะนำมาติดกระเช้าต้องมีสภาพเดิมพร้อมใช้งาน ไม่ดัดแปลงไปจากสภาพเดิม เว้นแต่จะทำภายใต้เอกสารซึ่งออกโดยวิศวกร กว.สามัญสาขาเครื่องกล รวมถึงรถนั้นๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีเอกสารประจำรถอย่างครบถ้วนถูกต้อง

2. อุปกรณ์การใช้งาน
ชุดตะขอสำหรับเกี่ยวกระเช้ายกคนต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและต้องไม่เป็นเหตุให้ห่วงคล้องกระเช้าหลุดออกจากตะขอ

3. ลักษณะของกระเช้ายกคน
กระเช้ายกคนต้องมีหลังคากันของตก กระเช้าต้องออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อยกคน ตัวอย่างเช่นประตูต้องเป็นแบบเปิดเข้าไม่ใช่เป็นแบบเปิดออก เป็นต้น รวมถึงต้องได้รับการออกแบบมาให้สะดวก เหมาะกับการใช้งานและต้องมีข้อความระบุความสามารถว่ายกได้กี่คน รับน้ำหนักสูงสุดได้เท่าใดอย่างละเอียด

กระเช้ายกคนที่มีมาตรฐาน และมีความใส่ใจในคุณภาพ ถือเป็นปัจจัยสำคัญของความปลอดภัยต่อผู้ขับรถกระเช้า ผู้ปฏิบัติงานบนกระเช้า ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงาน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย ดังนี้แล้ว กระเช้าที่ถูกนำมาใช้งาน จึงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี และผ่านการตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง

นอกจากการตรวจสอบกระเช้ายกคนแล้ว ก็ยังต้องตรวจสอบสภาพรถ ผู้ปฏิบัติงาน และพื้นที่ในการปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงานบนที่สูง