ขั้นตอนการปรับสภาพน้ำให้เหมาะต่อการเลี้ยงปลา

Share Button

ในวิถีชีวิตของมนุษย์เรานั้น ได้เรียนรู้การทำไร่ไถนา และการเกษตร ตลอดจนปศุสัตว์ต่างๆ จนเป็นวิถีชีวิตที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
เราเรียนรู้จักการปรับตัว และภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อพัฒนาสิ่งรอบกายให้ดีขึ้นเรื่อยๆ การเลี้ยงปลาในปัจจุบันก็เช่นกัน มีการปรับใช้และพัฒนาจนมีวิธีการที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงปลาในกระชังปลา กระชังบก เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถเลี้ยงปลาในบ่อดินได้อีกด้วย

อาชีพ เลี้ยงปลาในบ่อดิน ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกร ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างน่าพอใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวเกษตรกรต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับเปลี่ยน และ ประยุกต์ ใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
การเตรียมบ่อ และสภาพความเป็นกรดหรือด่างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลาในบ่อดินโดยตรง หากปลาแสดงอาการลอยหัว ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ หรือน้ำใสกว่าปกติที่เคยเป็น ถือเป็นความผิดปกติในส่วนของค่าความเป็นกลางของน้ำในบ่อดินแน่นอน ด้วยความใฝ่รู้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาควรศึกษาวิธีแก้ไขไว้เบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำมาปรับแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
เทคนิคง่ายๆ ในการปรับสภาพค่า PH ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาให้มีความเหมาะสม เพียงนำโดโลไมล์ ซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างเกล็ดปลาให้แข็งแรง มาใส่ลงในบ่อปลา ในปริมาณ 50 กิโลกรัม/พื้นที่บ่อ 1 ไร่ จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เทโดโลไมค์ ใส่ภาชนะพลาสติกปากกว้าง หรือ กาละมัง แล้วยกทั้งกาละมังลงน้ำพร้อมตัวเกษตรกร
2. ใช้ขันตักน้ำในบ่อลงไปผสมในกะละมัง คนให้โดโลไมค์ละลาย แบ่งเป็นส่วนๆ แล้วค่อยๆเทสาดลงในบ่อเลี้ยงปลา
3. เดินผสม พร้อม สาดโดโลไมค์ ไปเรื่อยๆ จนหมด ให้ทั่วพื้นที่บริเวณบ่อเลี้ยงปลา
4. ให้ทำแบบนี้วันละ 1 ครั้งๆละ 50 กิโลกรัม ต่อเนื่อง 2 วัน
5. ภายใน 2 วัน หลังสาดโดโลไมค์ เพื่อปรับค่า PH ของน้ำ สีของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาจะมีสีเขียวเข้มมากขึ้น นำเครื่องวัดค่า PH มาตรวจสอบ จะได้ที่ระดับ 6-7 ถือว่าเหมาะสม
วิธีการปรับสภาพน้ำในบ่อดินให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาในบ่อดินก็ไม่ใช่วิธีที่ยุ่งยาก และสามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆ จากภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของเกษตรกรอย่างแท้จริง